OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.4. 2016 do vydání nových a vztahují se na uzavírání kupních smluv mezi dodavatelem (prodávajícím) a spotřebitelem (kupujícím) prostřednictvím internetových obchodů provozovaných společností Spades s.r.o. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. 

Údaje o dodavateli:

Spades s.r.o.
IČ:
29373115
DIČ:
29373115
Společnost je zapsána v OR, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 76423
sídlo společnosti: Hlinky 138/27, Brno, 603 00.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel/kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Vznik kupní smlouvy – Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu (spotřebiteli) s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Za toto závazné potvrzení objednávky nelze považovat automaticky vygenerovanou odpověď na zaslanou objednávku, v tomto případě se jedná pouze o potvrzení doručení objednávky, kdy samo její přijetí bude následně kupujícímu potvrzeno závazným potvrzením objednávky. Za vznik kupní smlouvy také nelze považovat internetovou rezervaci zboží v kamenné prodejně, kde je vznikem kupní smlouvy až seznámení zákazníka s výrobkem a osobní převzetí zboží.


Podmínky pro tvorbu návrhů potisku

 

 1.        Provozovatel má na svých webových stránkách databázi grafických prvků, které může Zákazník využívat při návrzích produktů. Jakákoli další manipulace s grafickými prvky Provozovatele mimo webové stránky Provozovatele a jeho partnerů, zejména jakékoli další publikování nebo šíření těchto prvků bez písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno.
 2.        Zákazník může při návrzích produktů využívat i své vlastní grafické prvky, fotografie a obrázky, které nahraje na server Vtriku.cz
 3.        Využívání grafických prvků, fotografií a jiných obrázků, které nejsou vlastním výtvorem Zákazníka a ani nejsou převzaty z databáze Provozovatele je možné využívat pouze se souhlasem jejich autora, nebo jen, pokud jsou volně užitelné
 4.        Zákazník je plně odpovědný za grafické prvky, fotografie, obrázky, nápisy a texty, které bude nahrávat na server Vtriku.cz a jichž bude využívat při tvorbě návrhů potisku produktů. Zákazník zároveň prohlašuje, že žádné z jím na server Vtriku.cz nahraných, grafických prvků neohrožují ani neporušují autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným právům na označení a právům duševního vlastnictví a že nejsou v rozporu s jinými právy třetích osob. Tato práva nesmí být ohrožena a porušena ani v souvislosti s tiskem a prodejem takto Zákazníkem vytvořených návrhů produktů.
 5.        Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody Zákazníka, které mu vzniknou v důsledku porušení povinností uvedených v těchto pravidlech a podmínkách
 6.        Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody třetích osob, které vzniknou v důsledku porušení povinností Zákazníka uvedených v těchto pravidlech a podmínkách.
 7.        Grafické prvky, které bude Zákazník nahrávat na server Vtriku a ze kterých bude tvořit návrhy potisků produktů, nesmí být v rozporu se zákony České republiky a s morálními a etickými pravidly uznávanými civilizovanou a demokratickou společností (dále jen "Závadné prvky"). Nesmí obsahovat zejména:
 8.       pornografickou tématiku;
 9.      symboly hnutí potlačujících lidská práva, zejména fašismu, nacismu a komunismu;
 10.       výzvy k násilí, nenávisti, rasové a jiné diskriminaci;
 11.      výzvy k terorismu, ozbrojeným konfliktům a válkám;
 12.       prvky obsahující jakékoli náboženské symboly v nevhodných, urážlivých a hanobících modifikacích a v nevhodných, urážlivých a hanobících situacích;
 13.        prvky obsahující jakékoli státní symboly, jak České republiky, tak i jakéhokoli jiného státu v nevhodných, urážlivých a hanobících modifikacích a v nevhodných, urážlivých a hanobících situacích;
 14.       ochranné známky a obchodní firmy, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas;
 15.      díla chráněná podle autorského zákona, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas.
 16.        Provozovatel je oprávněn užívat grafické prvky Zákazníka nahrané na server Vtriku a také Zákazníkem vytvořené návrhy potisků produktů, a to i pro marketingové a reklamní účely. Pro prodejní a komerční účely jsou Provozovatel a jiní partneři Provozovatele oprávněni užít grafické prvky Zákazníka, jež jsou jeho vlastním výtvorem a návrhy potisků produktů, jež vytvořil Zákazník, pouze po jeho předchozím souhlasu.

 

Objednání zboží

Objednávky zboží vyřizujeme ve všedních dnech od 9:00 do 15:00 hod. Objednávka zboží uzavřená v internetovém obchodě je závazná a zboží bude dodáno za cenu uvedenou v daném okamžiku na webových stránkách. Zákazník je při objednávání seznámen s orientačním termínem doručení. V případě, že se neúměrně prodlouží termín dodání ze strany dodavatele, je možné od objednávky odstoupit bez zaplacení storno poplatku. V tomto případě je zákazník povinen informovat naše obchodní oddělení emailem nebo telefonicky. 


Dodací podmínky:

Dodací lhůta objednaného zboží je obvykle 2-7 pracovních dnů po uzavření smlouvy. Zákazník je při nakupování předem seznámen s aktuální skladovou dostupností a předpokládaným termínem doručení. Doba dodání je také závislá na vybraném způsobu doručení a platebních podmínkách. 

Kupní cena a platební podmínky:

U každého zboží je uvedena aktuální cena, která je včetně DPH.
Ceny trik jsou v rozmezí:
- trika dámská od 70 do 85 Kč
- trika pánská od 70 do 100 Kč
- trika dětská od 64 do 133 Kč
Ceny jsou individuální.


Platbu za objednané zboží lze provést následujícími způsoby: 

platba na dobírku
platba převodem z účtu na účet
platba osobně v hotovosti

Transakce bude považována za zaplacenou ve chvíli připsání celé kupní ceny za samostatnou část na běžný účet provozovatele nebo zaplacením dobírky při převzetí zboží nebo zaplacením osobně v hotovosti.


Odstoupení kupujícího od smlouvy

Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení §1829 Nového občanského zákoníku (platný od 1.1.2014) od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s §1820 Nového občanského zákoníku (platný od 1.1.2014) odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k zastavení lhůty jednoho roku a čtrnácti dnů a počíná od tohoto okamžiku běžet lhůta čtrnáctidenní. Tato lhůta je určena k tomu, aby se Spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Při splnění uvedených podmínek se Prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis. Po obdržení vráceného zboží Prodávající obratem, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení, Zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel na základě ustanovení §1837 Nového občanské zákoníku (platný od 1.1.2014) odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit-stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím zpracováním. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle 515 547 047 nebo e-mailem na adrese chodime@vtriku.cz.
Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).
Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady se zpracováním a doručením tohoto zboží (především náklady na administrativu, komunikace, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou.

Reklamace

Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen stav zboží zkontrolovat a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Zodpovědnost za poškození během dopravy zboží kupujícímu nese dopravce, protože zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Prodávající zodpovídá za poškození, které má zboží při převzetí kupujícím a během záruční doby. Záruční doba je 24 měsíců a začíná platit ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
Pokud kupující zjistí poškození, za které zodpovídá prodávající, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího. 

Postup reklamace:

Co nejdříve nás informovat e-mailem nebo telefonicky.

Poslat produkt zpět na provozovnu firmy: Spades s.r.o. Hlinky 27, 603 00 Brno.
Reklamace se řeší v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

Odstranitelné poškození:

Pokud se jedná o poškození, které je možné odstranit, kupující má právo, aby bylo bezplatně, včas a řádně odstraněno. Prodávající je povinen poškození bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující může místo odstranění poškození požadovat výměnu věci, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnost poškození.

Prodávající může vždy místo odstranění poškození vyměnit chybnou věc za bezchybnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.
Pokud kupující nemůže kvůli opětovnému vyskytnutí se poškození po opravě nebo kvůli většímu počtu poškození věc řádně užívat, má právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit, t.j. právo na vrácení kupní ceny (právo výběru má kupující). 

Neodstranitelné poškození:

Pokud jde o poškození, které není možné odstranit a které brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby, kupující má právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit (právo výběru má kupující).
Pokud jde o jiné neodstranitelné chyby (t.j. takové, které nebrání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby), kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o odůvodněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů. Po uplynutí této doby, pokud reklamace nebyla vyřízena, má kupující stejná práva, jakoby šlo o poškození, které není možné odstranit. 

Prodávající je povinen vydat kupujícímu doklad o reklamaci a o způsobu jejího vyřízení, a to i tehdy, pokud reklamaci nevyhoví na místě a v celém jejím rozsahu. 

Doba od uplatnění práva ze zodpovědnosti za poškození až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně věci, začne platit záruční doba znovu od převzetí nové věci. 

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou

 1.  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. 

  2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

  3. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 


  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, http://www.coi.cz 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám, zveřejněny ani jinak zneužity. Jsou užívány pouze pro činnost provozovatele virtuální prodejny a v souvislosti s danou obchodní transakcí. Náš internetový obchod se zavazuje řídit Zákonem č. 101/2000Sb. Provozovatel si vyhrazuje právo na užití kontaktních údajů pro své marketingové účely. Zákazník samozřejmě může zažádat o vymazání z databáze ( registrace ) . 

Závěrečná ustanovení

Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.